Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • Italian Senate: reasoned Opinion on Reception S...

  On 19 October 2016 the Italian Senate Constitutional affairs Committee issued a resolution on the directive proposal on standards for the reception of applicants for international protection (COM(2016) 465). The document includes a reasoned opinion lamenting a specific violation of the subsidiarity principle. The opinion points out that the set of legislative documents (directives, regulations and

  Więcej
 • Italian Senate: Resolution adopted on Endocrine...

  On 19 October 2016 the Italian Senate Health Committee issued a resolution on endocrine disruptors. The document contains an opinion on the Communication on endocrine disruptors (COM(2016) 350) as well as on the draft Commission acts setting out scientific criteria for defining

  Więcej
 • Italian Senate: Reasoned opinion on Dublin Regu...

  On 5 October 2016 the Italian Senate Constitutional affairs Committee issued a resolution on the regulation proposal on the reform of the Dublin system (COM(2016) 270). The document includes a reasoned opinion lamenting a violation of the subsidiarity and proportionality principles. Specific qualifications are expressed on articles 3, 10, 15, 34 and 35. Th

  Więcej
 • Polish Sejm on CETA

  On 6 October 2016, the Sejm of the Republic of Poland adopted the resolution on the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada and the European Union as well as its Member States. The text of the resolution can be found here Source: The Polish Sejm

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0261

27/10/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w zakresie wymiany informacji, systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych

COM/2016/0547

COD/2016/0208

27/10/2016

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniająca dyrektywę 2009/101/WE

COM/2016/0450 SWD/2016/0223 SWD/2016/0224

COD/2016/0259

27/10/2016

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

COM/2016/0543

COD/2016/0132

27/10/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona)

COM/2016/0272

COD/2016/0133

27/10/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona)

COM/2016/0270
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2016/0304

12/10/2016

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylająca decyzję nr 2241/2004/WE

SWD/2016/0320 COM/2016/0625

COD/2016/0284

12/10/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

SWD/2016/0301 SWD/2016/0302 COM/2016/0594

COD/2016/0280

12/10/2016

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

COM/2016/0593

COD/2016/0286

17/10/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

COM/2016/0591

COD/2016/0279

12/10/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnym, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

COM/2016/0595
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19