Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • The Swedish Riksdag issues a reasoned opinion r...

  A reasoned opinion on the Commission’s proposal for a regulation on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws, was adopted by the Swedish Riksdag on 22 June.

   
  The Riksdag does not question the need for a new CPC regulation. It does, however, have objections to some of the new powers proposed regarding investigation and

  Więcej
 • Italian Senate: Resolution on Circular Economy ...

  In the framework of the political dialogue with EU institutions, the Senate Standing Committee on Environment, Environmental Properties and the Land adopted a resolution on the Commission's circular economy package on 14 June 2016. The document also reflects the contributions received as part of a public consultation, conducted by the Environment Committee from January to 31 March 2016. Fifty

  Więcej
 • The Italian Senate participates in the European...

  The Italian Senate's Standing Committee on Education, Cultural Properties, Scientific Research, Entertainment and Sport will participate in the public consultation launched by the European Commission on the 2018-2020 Work Programme of 'Science with and for society' (SWAFS), which is a specific section of

  Więcej
 • All-party committee of inquiry on the Swedish R...

  On 8 June, the Riksdag Board decided that an all-party committee of inquiry will examine the Riksdag’s work with EU matters. The inquiry will be led by First Deputy Speaker Tobias Billström (Moderate Party). The inquiry will examine the Riksdag’s work with EU matters. Some of the questions included in the inquiry concern what position the Riksdag should and can take regarding developments in the E

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0106

28/06/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określające warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011

SWD/2016/0114 COM/2016/0194

COD/2016/0105

28/06/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (EES)

SWD/2016/0115 SWD/2016/0116 COM/2016/0196

COD/2016/0142

29/06/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego)

COM/2016/0290

COD/2016/0130

12/07/2016

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

COM/2016/0248 SWD/2016/0152 SWD/2016/0153

COD/2016/0145

19/07/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY określające parametry statków rybackich (wersja przekształcona)

COM/2016/0273
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2016/0182

16/06/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020

SWD/2016/0196 COM/2016/0388

COD/2016/0172

16/06/2016

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi oraz zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w sprawie kontroli państwa portu i uchylająca dyrektywę Rady 1999/35/WE

COM/2016/0371

COD/2016/0171

16/06/2016

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty i zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich

COM/2016/0370

COD/2016/0170

16/06/2016

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich

SWD/2016/0190 SWD/2016/0189 COM/2016/0369

COD/2016/0148

22/06/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

SWD/2016/0165 COM/2016/0283 SWD/2016/0164
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19