Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • EC on Posting of Workers directive, subsidiarit...

  On 26 July, the EC's College of Commissioners has adopted a Communication re-examining its proposal for a revision of the Posting of Workers Directive ( COM (2016) 0128)in the context of the subsidiari

  Więcej
 • Austrian National Council's EU Standing Subcomm...

  In its meeting on June 22 the Austrian National Council's EU Standing Subcommittee again debated CETA and issued a binding opinion. It called for the consideration of CETA as a mixed agreement and therefore the rejection of an EU-only agreement. Furthermore the Committee referred to concerns expressed by the Federal Provinces, as outlined in the common opinion presented by the Provincial Governmen

  Więcej
 • The Swedish Riksdag issues a reasoned opinion r...

  A reasoned opinion on the Commission’s proposal for a regulation on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws, was adopted by the Swedish Riksdag on 22 June. The Riksdag does not question the need for a new CPC regulation. It does, however, have objections to some of the new powers proposed regarding investigation and enforcement and to th

  Więcej
 • Italian Senate: Resolution on Circular Economy ...

  In the framework of the political dialogue with EU institutions, the Senate Standing Committee on Environment, Environmental Properties and the Land adopted a resolution on the Commission's circular economy package on 14 June 2016. The document also reflects the contributions received as part of a public consultation, conducted by the Environment Committee from January to 31 March 2016. Fifty-five

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0148

01/09/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

SWD/2016/0165 COM/2016/0283 SWD/2016/0164

COD/2016/0172

02/09/2016

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi oraz zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w sprawie kontroli państwa portu i uchylająca dyrektywę Rady 1999/35/WE

COM/2016/0371

COD/2016/0170

02/09/2016

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich

SWD/2016/0190 SWD/2016/0189 COM/2016/0369

COD/2016/0171

02/09/2016

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty i zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich

COM/2016/0370

COD/2016/0182

12/09/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020

SWD/2016/0196 COM/2016/0388
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2016/0221

20/07/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

SWD/2016/0229 COM/2016/0461 SWD/2016/0228

CNS/2016/0209

19/07/2016

Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w odniesieniu do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

COM/2016/0452

APP/2016/0204

11/07/2016

Wniosek DECYZJA RADY ustanawiająca wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022

COM/2016/0442

COD/2016/0198

11/07/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

COM/2016/0434

CNS/2016/0190

18/07/2016

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona)

SWD/2016/0207 SWD/2016/0208 COM/2016/0411
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19