Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • President Juncker visits the Belgian Federal Pa...

  On 21 February 2017 the President of the European Commission, Jean-Claude JUNCKER, will visit the Belgian Federal Parliament. His speech will be web streamed at http://www.lachambre.be  Source: The Belgian Federal Parliament

  Więcej
 • Public hearings in the Belgian Federal Parliame...

  On 31 January and 7 February 2017, public hearings on Europe’s future were organized in the Belgian Federal Parliament. The Brexit and its consequences, both for the EU and for Belgium, were also extensively discussed. Mr Herman Van Rompuy (former President of the European Council), Mr Sven Biscop and Alexandre Mattelaer (Egmont Institute), Mr Jo Coelmont (Brigadier general), H.E. Mrs Alison Rose

  Więcej
 • Finnish Grand Committee requires further clarif...

  The Grand Committee of the Eduskunta requires that the Government provide further clarification on the proposals for directives establishing a common corporate tax base for the EU. If adopted, the directives would significantly affect the structure of Finnish corporate taxation, tax revenues and ultimately affect the core constitutional powers of the Eduskunta. The so-called CCTB and CCCTB direct

  Więcej
 • Lithuanian Committee on Foreign Affairs: offeri...

  At its meeting of 7 December 2016, the Committee on Foreign Affairs discussed the 2016 Communication on EU Enlargement Policy published by the European Commission on 9 November 2016; the accompanying progress reports on the countries seeking EU membership (Albania, Bosnia and Hercegovina, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Kosovo, Serbia, and Turkey) and the position of the Ministr

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2016/0411

02/03/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

COM/2016/0818

COD/2016/0375

08/03/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniające dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 525/2013

COM/2016/0759 SWD/2016/0396 SWD/2016/0394 SWD/2016/0395 SWD/2016/0397

COD/2016/0377

08/03/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WE

COM/2016/0862

COD/2016/0359

08/03/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotycząca ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniająca dyrektywę 2012/30/UE

COM/2016/0723 SWD/2016/0357 SWD/2016/0358

COD/2016/0363

08/03/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym

COM/2016/0853
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0017

17/02/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.

SWD/2017/0030 COM/2017/0054 SWD/2017/0031

COD/2017/0013

03/02/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

SWD/2017/0023 SWD/2017/0022 COM/2017/0038

COD/2017/0007

17/02/2017

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii

COM/2017/0014 SWD/2017/0012

COD/2016/0404

17/02/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów

SWD/2016/0463 COM/2016/0822 SWD/2016/0462

COD/2016/0403

17/02/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wprowadzenia europejskiej e-karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych

SWD/2016/0442 SWD/2016/0439 COM/2016/0824
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19