Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • Luxembourg Parliament on the future of the EU a...

  On 12 July 2017, the rapporteur and Chairman of the European and Foreign affairs Committee, M. Marc Angel presented a report on “the Future of the European Union and the Eurozone” (dossier 6944). The report revisits among others the high number of exchanges of views held by the committee, for example with the Chairman of the Central Bank of Luxembourg or representatives of the civil society. One o

  Więcej
 • Viktoras Pranckietis, Speaker of the Seimas: we...

  On Monday, 3 July 2017, Viktoras Pranckietis, Speaker of the Seimas, met with Frans Timmermans, First Vice-President of the European Commission, who was paying an official working visit to Lithuania. The meeting focused on European security, the Eastern Partnership, and the EU’s Energy Union. The Speaker of the Seimas highlighted the threats posed by the Astravyets Nuclear Power Plant that is bein

  Więcej
 • Bundestag: European social policy under discussion

  On 21 June 2017, the German Bundestag’s Committee on Affairs of the European Union held a public hearing on the European Commission’s Reflection Paper on the social dimension of Europe (COM(2017)206 final). An academic, a representative from the Stiftung Marktwirtschaft market economics foundation and the Director General of the Confederation of German Employers’ Associations (BDA) were also invit

  Więcej
 • Maltese Parliament: New Legislature

  The 13th Legislature of the Maltese Parliament held its first Sitting last Saturday following the general election held in Malta on Saturday, 3 June 2017, in which the Labour Party (Partit Laburista) retained a parliamentary majority. During the sitting, the House of Representatives unanimously agreed to elect Honourable Angelo FARRUGIA as Speaker, thus maintaining his post from the previous legis

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2017/0102

01/09/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE

COM/2017/0262 SWD/2017/0166 SWD/2017/0168 SWD/2017/0167

COD/2017/0111

04/09/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY on the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new heavy-duty vehicles

SWD/2017/0189 SWD/2017/0188 COM/2017/0279

COD/2017/0116

04/09/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylające rozporządzenie (WE) nr 868/2004

SWD/2017/0182 SWD/2017/0183 COM/2017/0289

COD/2017/0121

04/09/2017

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego

COM/2017/0278

COD/2017/0122

04/09/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

SWD/2017/0184 SWD/2017/0185 COM/2017/0277 SWD/2017/0187 SWD/2017/0186
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2017/0163

04/08/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program Kreatywna Europa (2014-2020)

COM/2017/0385

COD/2017/0145

27/07/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylające rozporządzenie (UE) 1077/2011

COM/2017/0352

COD/2017/0143

04/08/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)

SWD/2017/0243 COM/2017/0343 SWD/2017/0244

COD/2017/0144

27/07/2017

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011

SWD/2017/0248 COM/2017/0344

CNS/2017/0138

04/08/2017

Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych

COM/2017/0335 SWD/2017/0237 SWD/2017/0236
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19