Utwórz PDF  |  Wyślij tę stronę

Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • Polish Senate, Visit of Günther Oettinger, Comm...

  On March 26, members of the Foreign and European Union Affairs Committee and the Budget and Public Finance Committee of the Senate of Republic of Poland met with Günther Oettinger, Commissioner for Budget and Human Resources. The main subject of the talks concerned the Multiannual Financial Framework 2021-2027. At the beginning, Commissioner Oettinger said that in the next Multiannual Financial Fr

  Więcej
 • German Bundestag adopts a reasoned opinion

  The German Bundestag adopted a reasoned opinion concerning the proposal for a regulation on Health Technology Assessment (HTA), COM(2018) 51 final. More information can be found here Source: German Bundestag

  Więcej
 • French Senate's EAC adopts proposal for a reaso...

  The European Affairs Committee of the French Senate adopted a proposal for a reasoned opinion about the proposal for a regulation on health technology assessment - COM (2018) 51. More information can be found here Source: The French Senat

  Więcej
 • EP rapporteur on Posting of Workers Directive m...

  The Dutch MEP Agnes Jongerius, Vice-chair of the Committee on Employment and Social Affairs, visited Vienna 16 February to meet members of the National Council to inform them about the current state of the negotiations on the Posting of Workers Directive. In general everybody agrees with the principle of " the same wage for the same work at the same place" to fight against wage and social dumping.

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2018/0058

07/05/2018

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing further macro-financial assistance to Ukraine

SWD/2018/0066 COM/2018/0127

COD/2018/0045

11/05/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013

COM/2018/0110 SWD/2018/0055 SWD/2018/0054

COD/2018/0041

11/05/2018

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania

COM/2018/0092

COD/2018/0047

11/05/2018

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych

COM/2018/0099

COD/2018/0048

14/05/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw

COM/2018/0113 SWD/2018/0057 SWD/2018/0056
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2018/0081

13/04/2018

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

SWD/2018/0087 SWD/2018/0088 COM/2018/0171

COD/2018/0076

18/04/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty

SWD/2018/0084 SWD/2018/0085 COM/2018/0163

CNS/2018/0073

18/04/2018

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services

COM/2018/0148

CNS/2018/0072

18/04/2018

Wniosek DYREKTYWA RADY ustanawiająca przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca

SWD/2018/0082 COM/2018/0147 SWD/2018/0081

COD/2018/0065

13/04/2018

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców

COM/2018/0137
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v1.19